Privacybeleid

Wie zijn we

Ons website-adres is: //www.praktijkengelhard.nl.

Welke persoonlijke gegevens we verzamelen en waarom we die verzamelen

Dossiervorming

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over contactgegevens, uw gezondheidstoestand, gegevens over eerdere behandelingen indien relevant en door u verstrekt en een korte samenvatting van de sessies.

Om uw privacy te waarborgen:

  • ga ik zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens;
  • zorg ik er voor dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.

Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

  • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing (supervisie/intervisie).
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik  een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar. gemeente of Sociale Verzekeringsbank gevraagd worden, zodat u deze nota kan declareren.

  • Uw naam, adres en woonplaats
  • Uw geboortedatum
  • De datum van de behandeling
  • Een korte omschrijving van de behandeling zoals voorgeschreven door de zorgverzekeraar, Bijvoorbeeld ‘behandeling vaktherapie’, intake of evaluatiegesprek etc.
  • De kosten van het consult

Aanvullende informatie

Privacy Policy